KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel verileriniz (kimlik, iletişim, araç bilgileri, işlem güvenliği, pazarlama verileri), www.parcafilosu.com.tr internet sitemizi kullanmanız, internet sitemize üye olmanız ve üye olarak alışveriş yapmanız durumunda otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz internet sitemize üyelik kaydı oluştururken ve 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca elektronik ticari ileti onayı vermeniz durumundaaçık rızanız kapsamında işlenmekte, üye olarak sipariş verdiğiniz ürünlerin tarafınıza teslimi ve fatura düzenlenmesi için kimlik ve adres bilgileriniz sözleşmeden doğan edimlerin ifası ile hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir. 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:
Kişisel verileriniz, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması, buna ilişkin kayıtların tutulması, Parcafilosu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanmasını sağlamak ve yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Parcafilosu’nun ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, www.parcafilosu.com.tr üzerinden sipariş verilen ürünlerin teslimi,6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca onay vermeniz durumunda müşteri anketi, promosyon, tanıtım, kampanyalar başta olmak üzere telefon, çağrı merkezi, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda ticari amaçlarla veri, ses ve görüntü içerikli iletiler gönderilmesi amacıyla işlenmektedir. 


Kişisel Verilerin Aktarımı:
Kişisel verileriniz yurtiçi ve yurtdışında bulunan, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.


Kişisel Verilerinize İlişin Haklarınız:
Kanun’un 11. maddesi uyarınca ilgili kişiler; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İlgili kişi olarak taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimiz’e iletebilirsiniz.